Velkommen

 

Dette er et opslagsværk, I kan bruge hele skoleåret på Flemming Efterskole, og det kan forhåbentlig være til hjælp ved alle de spørgsmål, I kunne have i forbindelse med skolestart og specielt i forhold til efterskoleopholdet.  

Hverdag Paa FE 0007

Flemming Efterskole A-Å

A

Afgangsbevis

Ved afslutningen af skoleåret får du udleveret et prøvebevis, et efterskolebevis og en evaluering.

Allergier og specialkost

Såfremt man lider af fødevareallergi og/eller ønsker specialkost, bedes man snarest muligt give skolen besked. Ligeledes er man velkommen til at kontakte skolens køkkenleder Teddy Andreasen, evt. med henblik på en samtale omkring kosten. For tilskudsberettigede allergikere/særlige diæter aftales nærmere om fordelingen af tilskuddet mellem skole og hjem.

At forlade skolen

Hvis du har behov for eller lyst til at cykle eller gå en tur, skal du meddele vagtlæreren dette samt skrive det i udgangsbogen. Det er en iPad, som findes ved døren til lærerværelset. Skolens grund må ikke forlades efter mørkets frembrud og aldrig efter kl. 21.00.

B

Bestyrelsen på Flemming Efterskole

Formand: Niels Bie 6020 8818

Næstformand: Allan Thomsen

Bestyrelsesmedlemmer: Rasmus Bissenbakker, Niels Bjerre, Janni Hørdum, Gitte Hamborg Ebbe og Line Juul Nielsen

Se bestyrelsen på Flemming Efterskole.

Besøg på skolen

Kun dine forældre og søskende må komme på elevgangene af hensyn til dine kammerater og dig selv. Forældre er ALTID velkomne på skolen.

Brobygning

I 10. klasse skal du i brobygning i efteråret. Brobygningsforløbet kan foregå på en erhvervsskole eller på et gymnasium/hf-kursus. Du får et indtryk af, hvordan det er at gå på uddannelsen, før du selv skal træffe dit valg om uddannelse efter skolen. Du får viden om kravene på uddannelsen og oplever miljøet på skolen. Du møder elever, lærere og vejledere på uddannelsen.

E

Eksamen

Alle eksaminer er obligatoriske i 9. klasse. Alle eksaminer er frivillige i 10. klasse, men vi forventer, at du går til eksamen i de fag, du har, medmindre du går i en af spotklasserne og har fravalgt eksamen. På Flemming Efterskole giver vi dig mulighed for at bruge computer ved de skriftlige eksaminer. Hvis du ønsker at bruge computer ved prøverne, skal du:

- Medbringe en computer og evt. en printer

- Have opnået en sikker rutine i at arbejde med computer

Elevfotografering

Eleverne bliver fotograferet til et årsfoto, som kan købes i slutningen af skoleåret.

Elevfester

Elevfester holdes uden for Flemming Efterskoles regi. Festerne arrangeres i et samarbejde mellem elever og forældre. Flemming Efterskole er behjælpelige med at arrangere forplejning og fælles bus til festen.

Elevråd

I løbet af den første måned dannes et elevråd, som varetager elevernes interesser i samarbejde med en lærer.

Energidrikke

Sunde vaner og god søvn er ekstremt vigtige for at kunne holde til det høje aktivitetsniveau, som der er på Flemming Efterskole. Derfor er det ikke tilladt at indtage energidrikke på skolen – ejheller når vi er ude af huset i forbindelse med opvisninger, stævner og kampe.

F

Facebook og Instagram

I er meget velkomne til at følge med på skolens Facebookside og Instagramprofil, hvor der løbende opdateres med billeder fra hverdagen.

Ferier

Ferierne fremgår af kalenderen, som også omfatter weekender og fridage. Vi gør opmærksom på, at skolen er lukket i efterårsferien, juleferien og vinterferien. Alle ferier slutter den angivne dag kl. 21.30. Se kalenderen. Vær særligt opmærksom på, at vi går i skole mandag til onsdag før påske.

Forsikringer

Skolens forsikring dækker ved uheld i undervisningen. Jeres egen familieforsikring skal dække uheld i fritiden, hvis du ødelægger noget på skolen samt ved indbrud på elevværelser, eller hvis du får stjålet noget. Derfor vil vi anbefale, at man tegner en familieforsikring, såfremt man ikke har en sådan. I forbindelse med skituren har skolen en rejseforsikring, som dækker en eventuel hjemrejse i forbindelse med sygdom og skader, hvis dette er anbefalet af en læge, eller hvis indlæggelse på sygehus umuliggør hjemrejse sammen med resten af skolen.

Forventninger til dig som elev

Vi færdes mange mennesker sammen til daglig. Der skal være plads til alle. Derfor har vi nogle færdselsregler, så alle sikres et godt og udbytterigt ophold.

Vi forventer af dig:

- at du går positivt ind i arbejdet på skolen

- at du er en god kammerat og drager omsorg for dine kammerater

- at du har en god almen opførsel, der gør, at du kan omgås alle elever og ansatte på skolen

- at du møder til alle timer, arrangementer og måltider til tiden

- at du bidrager til, at skolen altid ser pæn og ryddelig ud, så vi alle har nogle omgivelser, der er rare at færdes i

- at du anvender et sprog, der ikke støder andre

- at du udviser respekt for andre mennesker og de ting, der omgiver dig, bl.a. ved ikke at ophænge stødende og/eller racistiske plakater, logoer, slagord m.v -

- at du søger den fornødne hjælp fra en voksen

- at du naturligvis ikke anvender vold, snyder, lyver eller stjæler

- at du naturligvis vil rette dig efter de henstillinger, du evt. får fra voksne på skolen

- at du ikke ryger eller tager snus

- at du er en god repræsentant for Flemming Efterskole

Såfremt gentagne overskridelser af skolens almindelige regler for god opførsel finder sted, kan vi desværre blive nødsaget til at afbryde samarbejdet.

Forældresamtaler

Der kan afholdes forældresamtaler to gange på et efterskoleår. Elevens mentorlærer indkalder  til den første samtale og aftaler en tid med jer. Samtalen foregår mellem elev, forældre og mentorlærer. Samtalen omhandler elevens trivsel, personlige, sociale og faglige udvikling. Der vil være mulighed for at tale med elevens øvrige lærere, hvis man har behov for det.

Hvis der er behov for yderligere én forældresamtale i løbet af året, kan I som forældre anmode om det, og så finder vi i fællesskab et tidspunkt til det.

Fritagelser

Det er i udgangspunktet altid jeres mentorlærer, der skal kontaktes. Ved akut fritagelse efter kl. 17 anmoder vi dog om, at I i stedet ringer på skolens hovednummer, 7567 3089, og aftaler fritagelsen med en vagtlærer.

Vi opfordrer til, at eleverne kun i sjældne tilfælde bedes fri fra undervisningen. Vi beder om, at besøg hos læge, tandlæge, frisør o.lign. henlægges til ferier og ”forlængede weekender”. Der vil naturligvis blive taget hensyn til familiemærkedage.

Såfremt I ønsker jeres barn fri fra skolen, bedes I ringe og aftale dette med mentor.

G

Ganglærer

Til hver gang er knyttet en ganglærer.

Da vi flytter rundt på værelserne to gange i løbet af skoleåret, vil du høre til på forskellige gange og dermed møde forskellige ganglærere samt indgå i nye ganggrupper.

Gymnastik

Gymnastikken spiller en stor rolle på Flemming Efterskole, og alle har obligatoriske gymnastiktimer. Deltagelse i opvisninger er ligeledes en del af gymnastikundervisningen og er derfor obligatorisk.

Husk derfor, at alle weekender fra uge 8-15 kan være optaget af gymnastikopvisninger.

Fritagelse fra gymnastik eller idræt kan kun ske i særlige tilfælde. Længere tids fravær kan kun ske ved lægeattest. Al fritagelse fra gymnastik og idræt p.g.a. skade eller sygdom kan kun ske efter aftale med Anette Ebbe eller skolens fysioterapeut, Lasse Søbye.

Gange

På Flemming Efterskole bor vi på pige- og drengegange. Det er kun tilladt for piger at komme på pigegange og drenge på drengegange, medmindre vagterne har annonceret, at der er åbne gange, hvor alle må besøge hinanden. 

Glemte sager

Der findes en kasse til glemte sager i teknikrummet til venstre for hal 1. Kassen tømmes inden hver ferie.

H

Hjertestarter

Der findes en hjertestarter på muren ved indgangen mellem hal 1 og hal 2 ud mod skolegården.

I

Intranet

Eleverne kommer i løbet af den første uge på skolens intranet Viggo, hvor de kan se skema, kalender, lektier, beskeder og meget mere. Forældrene kommer ligeledes på Viggo i løbet af den første uge.

L

Læge

Du forbliver patient hos familiens egen læge, mens du er elev på Flemming Efterskole.

M

Mobiltelefon

Det er tilladt at medbringe din mobiltelefon, men den skal blive på dit værelse/din gang. I løbet af året er elevrådet med til til at udarbejde mobilreglerne, der skal gælde for elevholdet.

Mentor

Du og dine forældre møder din mentor den første dag på skolen. Mentor hjælper dig med at finde dig til rette på skolen. De fleste uger er der møde i mentorgruppen. Her tales om stort og småt, og der arbejdes med din personlige udvikling.

Mentor er bindeled mellem skole, elev og forældre. Forældre er til enhver tid velkomne til at henvende sig til mentor. Mentor tager kontakt til forældre efter behov.

Ved forældresamtaler vil man få tildelt en tid ved mentor. Mentor er ligeledes den eneste, der kan give fri fra undervisning og tilladelse til, at eleven tages fri fra skole, hvis dette bliver nødvendigt.

Måltider

Der er mødepligt til alle måltider, som foregår i skolens spisesale. Dette foregår i god ro og orden, d.v.s. at man følger almindelig god bordskik og smager på det, der serveres.

O

Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO)

I december skal eleverne i 10. klasse udarbejde en obligatorisk selvvalgt opgave. Opgavens indhold og omfang vil vejlederne informere om i løbet af efteråret/vinteren.

Ordbøger

Skolen har abonnement på ordbogen.com til brug i dansk, engelsk og tysk.

P

Pakkeliste

 

Hvad SKAL medbringes?

Skole-/computertaske

Sengetæppe

Vasketøjskurv

Sengelinned, dyne, hovedpude og rullemadras/topmadras. 
Vi er i gang med at udskifte skolens senge, så pt. er ca. halvdelen 70 x 200 cm og den anden halvdel 80 x 200 cm. Vi anbefaler at medbringe en topmadras på 80 x 200 cm, får man én af de smalle senge, kan der ligge 5 cm topmadras ned langs de to madrassider.

Lommeregner (skal kunne potensregning)

Skriveredskaber

Idrætstøj Indendørs- og udendørssko

Nyere version af Højskolesangbogen

Cykel i køreklar stand, cykelhjelm, lappegrej og cykelpumpe

Sovepose og liggeunderlag

Gult sygesikringskort

Pas og blåt sygesikringsbevis (medbringes efter jul)

 

Hvad MÅ medbringes

Bærbar computer (anbefales kraftigt at medbringe)

Knallert, hvis den er lovlig, forsikringen er i orden, og man har et knallertkørekort

Mobiltelefon

Printer

Håndvægte

Små møbler i meget begrænset omfang

Topmadras (sengene er 70 cm brede og 200cm lange)

Bedroller (der er 19cm frihøjde under sengene)

 

Hvad må IKKE medbringes?

Husdyr

Fjernsyn

Kogeplade, køleskab, brødrister, toastmaskine

Elkoger, kaffemaskine og varmeblæser

Knive og andre "våben"

Elektroniske spillemaskiner

Træningsbænke, vægtstænger og andet tungt træningsudstyr

 

Post

I er velkomne til at sende post: Flemming Efterskole, Skolesvinget 1, 8762 Flemming, Att: Elevens navn

R

Regler

Skolens hovedregel: Du må ikke bidrage til, at der medbringes eller indtages alkohol, hash, narkotika eller andre rusmidler på skolen.

Ligeledes er alle former for snifning af rusmidler eller rusfremkaldende midler ikke tilladt.

Hovedreglen er både gældende på skolen og i forbindelse med arrangementer, du deltager i sammen med skolen. Du må ikke ankomme på skolen påvirket af alkohol eller narkotika.

Overtrædelse af denne regel, kan medføre, at du melder dig ud af Flemming Efterskole.

S

Skader og genoptræning

Får du en idrætsskade, mens du er elev på skolen, kan du få behandling og vejledning ved skolens fysioterapeut. Afhængig af skaden vil du modtage behandling i det omfang, der er nødvendigt for at få dig tilbage i undervisningen.

Til behandling og i genoptræningen bliver der lagt vægt på øvelser, som eleven selv skal udføre på værelset eller i skolens fitnesslokale. Ved genoptræning eller lignende uden for skolen betaler man selv for transport eller anvender sit eget Falck-abonnement.

Ved genoptagelse af træning efter endt skadesforløb tilrettelægger vi det således, at du først – efter at du kan gennemføre den obligatoriske gymnastik på fuld styrke – begynder at deltage i idrætsvalgfagene. På den måde er vi sikre på, at du ikke får startet for voldsomt op, ligesom belastningsniveauet kan planlægges i samarbejde med gymnastiklærerne/skolens fysioterapeut.

Skolekreds

Ved afslutningen af skoleåret modtager forældrene et tilbud om at blive medlem af Flemming Efterskoles skolekreds, som er den gruppe frivillige mennesker, der står bag skolen og udgør skolens generalforsamling. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed og udpeger af sin midte en bestyrelse bestående af syv personer.

Skolevejledning

Vejledning på Flemming Efterskole består af følgende:

- Du bliver tilbudt et individuelt planlagt samtaleforløb

- Du skal udfylde uddannelsesplan, som skal bruges i dit videre skoleforløb

- I 10. klasse skrives ”Obligatorisk selvvalgt opgave” (OSO), hvor du beskæftiger dig indgående med dine fremtidsønsker og –drømme

- I 10. klasse skal du i brobygning i uge 46

- Du skal beslutte dig for, hvilken ungdomsuddannelse du vil søge ind på. Du og dine forældre skal overveje dette valg. Skolevejlederen vil hjælpe og besvare spørgsmål

- Tilmelding til ungdomsuddannelse sker i februar måned Vejlederen er behjælpelig hermed

- Hvis du ønsker at komme i erhvervspraktik, skal denne afvikles i uge 42 eller uge 7, du skal selv finde en praktikplads Din fremtid bestemmes af dig og dine forældre. Vi vil gerne hjælpe.

Sprit

Husk at spritte hænder, hver gang du træder ind i et nyt lokale og igen, når du forlader det. Du skal ligeledes altid spritte hænder, inden du går i Spisesalen/Fællessalen.

Sygdom

Ved sygdom skal man møde op til morgenmad. Derefter melder man sig syg ved indgangen til lærerværelse ved Grete eller Inge. Ved smitsom sygdom skal eleven hjem.

Bliver du syg hjemme, ringer dine forældre og meddeler det til mentor. Ved smitsom sygdom skal du blive hjemme, indtil du er symptomfri, således unødige smittekæder ikke opstår på skolen.

T

Transport til og fra Flemming

Der går en bus mellem Flemming Efterskole og Horsens.

Træningstøj

Inkluderet i skolepengene er der en skoledragt (bukser, trøje og t-shirt), opvisningsdragt og et sæt træningstøj afhængig af dit fokusfag (shorts/tights og en t-shirt).

Tøj og vask

Vi anbefaler, at du skriver dit navn i dit tøj. På den måde skulle vi gerne undgå forvirring, eller at du mister dit tøj, mens du er her på skolen. Der er vaskemaskiner og tørretumblere på skolen, og det koster 10 kr. pr. vask (inkl. vaskemiddel) eller tørretumbling. Betaling foregår via en app. I vaskerummene hænger vejledninger og gode råd til, hvordan du vasker dit tøj.

U

Udmeldelse

Ønsker I mod forventning at afbryde efterskoleopholdet, inden skoleåret er slut, skal dette selvfølgelig først drøftes med elevens mentor. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til skolens kontor, og der betales for det antal uger, eleven har været på skolen samt et udmeldelsesgebyr på 3.500 kr. Læs mere om økonomi her

Uheld

Ved uheld på skolen benytter vi Regionshospitalet Horsens Skadestue.

Undervisning

Vi forventer af dig, at du tager et medansvar for din egen læring, og at du aktivt tager del i undervisningen og træningen samt bidrager til et godt og behageligt undervisnings- og træningsmiljø. Alle timer er obligatoriske, hvilket vil sige, at du møder til tiden til alle timer. Lektier er til for at blive lavet. Vi forventer, du laver dine lektier til tiden og afleverer dine stile, matematikopgaver og fysik/kemirapporter til tiden.

W

Weekender

Vi har her på skolen fire forskellige slags weekender:

Almindelig weekend Når undervisningen slutter fredag kl 14.00, kan du enten tage hjem og komme igen søndag aften tidligst kl. 18.30 og senest kl. 21.30, eller du kan vælge at blive på skolen. Programmet for weekenden tilrettelægges i samarbejde med de pågældende vagtlærere. Du kan også vælge at tage afsted på weekend på et senere tidspunkt. I de tilfælde skal du aftale afrejsetidspunktet med vagtlærerne.

Arrangementsweekend Nogle weekender er der særlige arrangementer, f.eks. fodboldstævne, musikweekend el. lign. Hvis du vælger at blive på skolen, skal du følge de arrangementer, der er på skolen denne weekend. Du kan også vælge at tage hjem og komme igen søndag aften tidligst kl. 18.30 og senest kl. 21.30.

Gymnastikweekender i opvisningsperioden Gymnastikopvisninger er obligatoriske. Du skal derfor regne med at tilbringe de fleste weekender i opvisningsperioden (uge 8-15) på skolen. Der vil i begrænset omfang være mulighed for at tage hjem. Udover opvisningsweekenderne er der en obligatorisk gymnastikweekend i november.

Hjemrejseweekend Fredag eller mandag er undervisningsfri, idet undervisningen er henlagt til andre tidspunkter. Der er ingen arrangementer i disse weekender – brug dem til frisør-, tandlægebesøg o.lign.

Alle weekender slutter kl. 21.30, hvor vi samles med vagtlærerne. Senere ankomsttidspunkt er ikke muligt.

Weekendliste

Hver uge inden mandag kl. 12.00 skal du notere på weekendlisten, hvor du tilbringer din weekend.

V

Vagttelefonen

Opstår der en akut situation, hvor I har brug for at få fat i en vagtlærer, kan I ringe på skolens tlf. nummer 7567 3089 på hverdage kl. 17-23 og hele dagen i weekender. Telefonen besvares af administrationen i dagtimerne. Se administrationens åbningstider her.

Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag kan læses her

Værelser

For at styrke din sociale udvikling, udbygge dit fremtidige netværk og skabe venskaber igennem hele skoleåret skal du bo sammen med forskellige værelseskammerater i løbet af skoleåret.

Vi flytter to gange i løbet af året. Der vil ikke være mulighed for værelsesbytte ud over de to programsatte ”flyttedage”.

Hvis du er allergisk over for husstøvmider i en sådan grad, at du ikke tåler et værelse med gulvtæppe, skal skolen vide det inden 1. maj. Det er vigtigt, at du sørger for, at der altid er ryddeligt og luftet ud på dit værelse.

Ø

Ødelægger du noget

Hvis du er uheldig og ødelægger et eller andet på skolen, meddeler du det til vagtlæreren, som vil vurdere skaden og en evt. erstatning. Det samme gælder, hvis du smider din nøgle væk. En ny nøgle koster kr. 275,-.

Økonomi og skolepenge

Skolepengene opdeles i 11 rater.

Første rate betales før skolestart inkl. 500kr. i depositum

Depositummet tilbagebetales, når eleven har gennemført hele efterskoleopholdet.

Betalinger: I modtager inden skolestart en betalingopgørelse med månedlige rater. Betalingsopgørelsen er påført et FI-nummer, som skal bruges til indbetaling af skolepengene.